RenoWaveEE

RenoWaveEE

Renoveerimislaine hooandja – energiatõhususe teekaardid ja energiasäästukohustused Eestis

Projekti periood

01.11.2022–31.12.2023

Number: LEAEV23006

LEIEV23006

LEMEV23006

Vastutav täitja

Jarek Kurnitski

Koordinaator

Tallinna Tehnikaülikool:
Ehituse ja arhitektuuri instituut

Partnerid

Tallinna Tehnikaülikool:

Energiatehnoloogia instituut

Mehaanika ja tööstustehnika instituut

See Trinomicsi, TalTech’i, Energex’i ja SWECO koostöös tehtav projekt aitab ELi tehnilise toe instrumendi programmi raames Eesti riigil kavandada ja rakendada reforme energiatõhususe valdkonnas. Projekti abil uuendatakse Energiamajanduse arengukava ENMAK 2035 ja rahvuslikku energia ja kliimakava, mille jaoks luuakse energiatõhususe teekaardid ja tegevuskava.

Projektis töötatakse välja parima võimaliku efektiivsusega energiasäästumeetmed Eesti energiasäästukohustuse täitmiseks. Töös vaadeldakse kõiki energia lõpptarbimise sektoreid põhifookusega hoonete, transpordi ja tööstuse osas ning arvestatakse teiste energiapoliitikatega.