Digiõpikust

Digiõpiku “Jätkusuutlik kaugküte” väljaandmist toetasid programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2010-2027“ raames Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes.

Eessõna

Kaugküte on Eestis väga oluline teema – selle osakaal soojustarbimises on üle 60%. Kaugküte on Eesti energiasektoris üks peamisi prioriteete. Õpiku autorid, TalTech Energiatehnoloogia Instituudi uurimisrühma “Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine” liikmed on omandanud teadmisi pikaajaliste uurimustööde käigus, osalenud rahvusvahelistes konsortsiumides ja projektides koos tipp-taseme kaugkütte eskpertidega ja teinud koostööd nii Eesti kui ka Euroopa kaugkütte ettevõtetega ning soovivad jagada oma teadmisi kaugkütte valdkonnas. Viimaste aastakümnete jooksul on kaugkütte valdkonnas toimunud palju muutusi ja on vajadus kaasaegse ja laiapõhjalise teatmeteose järele, mis annaks tervikliku ülevaate kogu kaugkütte teemast. Neljanda põlvkonna kaugkütte idee on saanud väga oluliseks jätkusuutliku kaugkütte arendamisel tulevikus. Õpik “Jätkusuutlik kaugküte“ pakub ajakohaseid teadmisi ja oskusi, mis on seotud jätkusuutliku kaugkütte tehniliste, keskkonna-alaste, majanduslike ja õiguslike külgedega. Õpikus on esitletud kõige uuemaid ja innovatiivsemaid kaugküttes kasutatavaid tehnilisi lahendusi. Õpikule on lisatud ka viimaste aastate jooksul Energiatehnoloogia Instituudi teadlaste poolt läbi viidud uurimustööd, et näidata, kuidas Eesti tingimustes on võimalik arendada jätkusuutlikku kaugkütet.

Õpik on mõeldud kasutamiseks tudengitele, soojustehnikainseneridele, kaugkütte spetsialistidele, kinnisvara arendajatele, korteriühistu juhatuse liikmetele ja kõikidele, kellele see teema huvi pakub.

Autorid soovivad tänada kõiki kaugküttega seotud ettevõtete eksperte, kes on andnud oma panuse selle õpiku koostamisse. Nende ettevõtete hulka kuuluvad Utilitas, Adven, Fortum, SW Energia, HeatConsult ja Eesti Termotehnika. Lisaks soovime tänada kaugkütet edendavaid organisatsioone – Eesti Soojustehnika Inseneride Selts (ESTIS) ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ).

Digiõpiku “Jätkusuutlik kaugküte” väljaandmist toetasid programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2010-2027“ raames Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes.

Autorid

Anna Volkova on uurimisrühma “Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine” juht. Pärast doktorantuuri lõpetamist Riia Tehnikaülikoolis on ta juba 12 aastat uurinud Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudis Eesti kaugkütet. Ta on juhtinud mitmeid kaugkütte võimalusi uurivaid teadusprojekte, näiteks uuringud koostootmise rakendamise ja soojusenergia salvestamise kohta ning tarbijatele neljanda põlvkonna kaugkütet tutvustava mobiilirakenduse arendamine.

Eduard Latõšov on töötanud nii erasektoris kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ning olnud mitmete kaugkütte rakendamist ja arendamist puudutavate projektide konsultant ja projektijuht. Samuti on ta koostanud mitmete kaugküttepiirkondade arengukavasid. Alates 2016. aastast on ta pidanud arvukaid loenguid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengitele (soojusmajandus, soojus- ja külmavarustussüsteemid, energiatõhusus ja protsesside optimeerimine, energiamajandus ning energiaressursid, planeerimine ja keskkond). Eduard on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) tõhusa kaugkütte märgise omistamise komitee esimees.

Vladislav Mašatin on töötanud kaugkütteettevõttes uuringute osakonna juhataja ja tootmisjuhina.  2018. aastal kaitses ta oma doktoritöö teemal „Takistused neljanda põlvkonna kaugkütte rakendamisel suurtes kaugküttevõrkudes“. Vladislav on Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS) juhatuse esimees.

Igor Krupenski on töötanud nii erasektoris kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja viimase 14 aasta jooksul osalenud ca 200 km kaugküttetorustike projekteerimisel. Tal on olemas kogemus kaugküttetorustike insenerilahenduste väljatöötamisel erinevates riikides, sealhulgas ka Skandinaavias, Saksamaal ning Ladina-Ameerikas. Igor on ESTISe kutsekomisjoni esimees ja juhatuse liige.

Andres Siirde on Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi professor ja direktor. Ta on kaugkütte alal üks juhtivaid teadlasi Eestis. Tema teadus- ja õppetöö on peaaegu 30 aastat olnud pühendatud kaugkütte arendamisele Eestis.

Toimetajad

Kertu Lepiksaar, Sulev Soosaar, Sirli Prausan

Õpiku meeskond

Õpiku meeskond vasakult paremale:
Ees: Siim Poom, Kertu Lepiksaar, Anna Volkova, Andres Siirde
Taga: Eduard Latõšov, Vladislav Mašatin, Igor Krupenski

Kasutatud mõisted

Allikad