Rahvusvahelised projektid

REWARDHeat – Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling Networks

Oktoober 2019 – september 2023

REWARDHeati eesmärk on edendada uue põlvkonna madalatemperatuurilisi kaugkütte- ja jahutusvõrke, mis suudavad kasutada madalatemperatuurilisi taastuvenergiaallikaid ja heitsoojust.

Projekt keskendub täpsele mõõtmisele, soojuse salvestamise haldamisele, võrgu nutikale juhtimisele kui vahendile, mis võimaldab taastuvenergia ja heitsoojuse kasutamist kaugkütte- ja jahutusvõrkudes. See lähenemisviis muudab väljatöötatud ärimudeleid – soojusenergiat hakatakse müüma klientidele teenusena, selle asemel et käsitleda seda kui kaupa. Lahendused töötatakse välja kaheksas näidiskohas seitsmes Euroopa riigis.

Celsius Initiative

Oktoober 2019 – september 2022

Euroopa projekt CELSIUS ühendab 72 linnast ja 68 toetusliikmest koosnevat võrgustikku eesmärgiga aidata linnadel kavandada ja arendada oma kaugkütte- ning jahutusvõrke.

See on nõudlusepõhine koostöökeskus tõhusate integreeritud kütte- ja jahutuslahenduste jaoks, mis toetab linnu nende üleminekul energiasäästlikele süsteemidele. Keskendudes linnade vajadustele, ühendab see projekti liikmeid kliima- ja keskkonnapoliitikaalase teabe vahetamiseks, innovatsiooni edendamiseks, pakkudes lahendusi, mis kiirendavad säästvat arengut Euroopas ja kogu maailmas.

Algatus jagab ka teadmisi igakuise infolehe, veebiseminaride, osalustöötubade ja Celsiuse tööriistakasti kaudu

SecRHC-ETIP – Secretariat of the European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling

Detsember 2018 – november 2021

Selle projekti eesmärk oli toetada Euroopa tehnoloogia- ja innovatsiooniplatvormi sekretariaadi tööd taastuvenergiat kasutava kütte ja jahutuse valdkonnas.

Sekretariaadi ülesanne on aidata RHC-ETIPi sidusrühmi innovatsioonistrateegia määratlemise ja rakendamisega seotud tegevuste koordineerimisel, et suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist küttes ja jahutuses. Sekretariaat toetab RHC-ETIPi struktuuri, korraldades koosolekuid, üritusi ja konsultatsioone ning abistades asjakohaste dokumentide ettevalmistamisel, et tõsta taastuvenergial põhineva kütte- ja jahutussektori ning sellega seotud tehnoloogiate nähtavust ja tähtsust.

UpgradeDH

Mai 2018 – aprill 2021

Projekti UpgradeDH eesmärk oloparandada ebaefektiivsete kaugküttevõrkude toimimist Euroopas, toetades valitud näidisjuhtumite ajakohastamist ja hiljem sarnaste juhtumite kogemuste kordamist. Projekti põhitegevused hõlmasid parimate ümberehitamismeetmete ja -vahendite kogumist, valitud kaugküttevõrkude, rahastamise ja ärimudelite meetmete uuendamist ning vastavate riiklike ja piirkondlike plaanide väljatöötamist. Lisaks viidi projekti raames läbi tänapäevaste kaugküttevõrkude kohta teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Projekti tulemuseks oli kaugkütte uuendamisprotsessi algatamine sihtriikides ja kaugemalgi.

MAGNITUDE

Oktoober 2017 – märts 2021

Euroopa taastuvenergia, kasvuhoonegaasiheitmete ja energiatõhususe eesmärgid 2020. ja 2030. aastaks nõuavad energiasüsteemis olulisi muudatusi. Eelkõige on kasvav vajadus suurema paindlikkuse järele, et tagada elektrisüsteemi tõhus ja usaldusväärne töö.

MAGNITUDE’i eesmärk oli arendada äri- ja turumehhanisme ning toetada koordineerimisvahendeid Euroopa elektrisüsteemi paindlikkuse tagamiseks, suurendades elektri-, kütte-, jahutus- ja gaasisüsteemide sünergiat. Projekti eesmärk oli luua ühine raamistik, tehnilised lahendused, turukujundus ja ärimudelid.

ReUseHeat

ReUseHeati eesmärk on demonstreerida omalaadseid täiustatud, modulaarseid ja paljundatavaid süsteeme, mis võimaldavad linna piires kättesaadava heitsoojuse kasutamist. Projekti käigus viiakse ellu, jälgitakse ja hinnatakse nelja reaalset ulatuslikku projekti, mis näitavad andmekeskuste (Brunswick), kanalisatsioonikollektorite (Nizza), haigla jahutussüsteemi (Madrid) ja metroojaama (Bukarest) heitsoojuse kasutamist. Näidete põhjal kogutavad teadmised koondatakse käsiraamatusse, mis annab tulevastele investoritele uue ülevaate linna jäätmesoojuse taaskasutamise potentsiaalist kogu Euroopa Liidus.

TEMPO

Oktoober 2017 – september 2021

Tänapäevaste kaugküttevõrkude tehnilist ja majanduslikku elujõulisust takistavad aeglane üleminek energiatõhusale hoonestusele ja ebaefektiivsed ärimudelid, mis ei too kasu kõigile sidusrühmadele.

TEMPO demonstreerib madala temperatuuriga kaugkütte rakendatavust tervikliku lahenduspaketi kaudu. See hõlmab tehnoloogilisi uuendusi võrgus ja hoonetes ning digitaalsete lahenduste ja uuendusliku ärimudeli rakendamist.

COOL DH

Oktoober 2017 – september 2021

Uudsed viisid madalatemperatuuriliste soojusallikate ja soojuse ülejäägi kasutamiseks energiatõhusate hoonete kütmisel uute kaugküttelahendustega. COOL DH keskendub tehnoloogiainnovatsioonile – madalakvaliteediliste energiaallikate ja uute energiatõhusate kaugküttevõrkude kasutamisele ning madalatemperatuurilise kaugkütte kasutajate seadmetele koos kohalike taastuvate energiaallikate integreerimisega.

Planheat

Oktoober 2016 – september 2019

Planheat lõi riigiasutustele mõeldud integreeritud tööriista säästva ja vähese süsinikusisaldusega soojus- ja jahutamisarengukavade väljatöötamiseks. Need strateegiad peaksid olema kohandatud kohalikele tingimustele, et saavutada kavades seatud ambitsioonikad eesmärgid. Planheati poolt välja töötatud tööriist toetab kohalikke omavalitsusi alternatiivsete vähese süsinikdioksiidiheitmega ja majanduslikult jätkusuutlike stsenaariumide valimisel, simuleerimisel ja võrdlemisel.

Heat Roadmap Europe

Märts 2016 – veebruar 2019

Heat Roadmap Europe’i eesmärk oli luua teaduslikud tõendid, mis on vajalikud Euroopa kütte ja jahutuse dekarboniseerimise toetamiseks ja selle sektori ümberkujundamiseks, ühendades teadmised kohalikest heitsoojuse tingimustest, potentsiaalsest kokkuhoiust ja energiasüsteemi analüüsist. Heat Roadmap Europe 4 eesmärk oli nii uute poliitikate väljatöötamine kui ka pinnase ettevalmistamine uuteks investeeringuteks, luues vajalike muudatustega suurema kindluse.

Solar District Heating

Jaanuar 2016 – detsember 2018

Projekti peamine lähenemisviis oli arendada, täiustada ja rakendada üheksas osalenud ELi piirkonnas arenenud poliitikat ja tugimeetmeid SDH jaoks. Kolmes sihtpiirkonnas – Tüüring (Saksamaa), Steiermark (Austria) ja Rhone-Alpes (Prantsusmaa) – tegutsesid reguleerivad piirkondlikud ametiasutused projektipartneritena, et tagada projekti tugev rakendussuutlikkus. Kuues järgmises piirkonnas Bulgaarias, Saksamaal, Itaalias, Poolas ja Rootsis olid reguleerivad asutused kaasatud toetuskirjade kaudu. Projekti tegevuste eesmärk oli investeeringute otsene suunamine Solar District Heatingi projekti ja seega märkimisväärne turu laiendamine.

STORM: Self-organising Thermal Operational Resource Management

Märts 2015 – märts 2019

Projekti STORM abil arendati välja uuenduslik kaugkütte ja jahutuse (DHC) võrgu haldussüsteem, et suurendada heitsoojuse ja taastuvate energiaallikate kasutamist ning tõsta energiatõhusust linnas. Projekti partnerid töötasid iseõppivate algoritmide baasil kontrolleri, mida katsetati STORMi kahel demo saidil. Väljatöötatud kontroller võimaldab maksimeerida heitsoojuse ja taastuvate energiaallikate kasutamist kaugküttevõrkudes.

REPLACE

November 2019 – oktoober 2022

Projekt tegeleb Euroopa kütte- ja jahutussüsteemide muutmisega tõhusaks, majanduslikult tasuvaks, puhtaks ja kliimasõbralikuks. REPLACE’i eesmärk on motiveerida ja toetada üheksas riigis elavaid inimesi oma vanade küttesüsteemide asendamisel keskkonnasõbralikumate alternatiividega. Programmi kuuluvad ka lihtsad renoveerimismeetmed, mis vähendavad üldist energiatarbimist.

W.E. DISTRICT

Oktoober 2019 – märts 2023

W.E. DISTRICTi eesmärk on demonstreerida 100% fossiilivabu kütte- ja jahutuslahendusi, integreerides erinevaid taastuvenergia ja jääksoojuse allikaid uutesse ja olemasolevatesse kaugkütte- ja jahutussüsteemidesse. Selleks viiakse projekti raames ellu üheksa täiustatud taastuvenergia lahendust Hispaanias, Rumeenias, Poolas ja Rootsis.

D2Grids

2018–2022

Projekti nimi tuleneb ühendist ’demand driven grids’. Tegemist on Interregi Loode-Euroopa projektiga, mida koordineerib Mijnwater Ltd. Selle eesmärk on ehitada viienda põlvkonna kaugkütte ja -jahutuse (5GDHC) võrgud üle Euroopa. Viies proovikohas – Pariisis Saclay’ piirkonnas (Prantsusmaa), Bochumis (Saksamaa), Brunssumis (Madalmaad), Glasgow’s ja Nottinghamis (Suurbritannias) – töötatakse välja 5GDHC võrgud.

RELaTED pakub detsentraliseeritud ülimadalate temperatuuride võrgulahenduse uuenduslikku kontseptsiooni, mis võib sillutada teed olemasolevate kaugküttevõrkude laiendamisele ja ajakohastamisele ning kaugkütte rajamisele arenevatel ELi turgudel.

SmiLES

SmiLES keskendub kohalike energiasüsteemide aruka salvestamise simulatsioonidele ja optimeerimisele, et parandada uuenduslike projektide mõistmist ja läbipaistvust. Ühise andme- ja teabeplatvormi loomine ning sellega seotud tulemuste tõhus levitamine aitab kaasa pädevuse arendamisele. Uurimistegevuse täienduseks on konsortsium loonud pikaajalise raamistiku, mis ületab peaprogrammi European Energy Resilience Alliance Joint Programm (EERA JP) piire, et laiendada ladustamise integreerimise tehnoloogiaid, ühendades teisi EERA liikmeid, sidusrühmi, energiatarnijaid ja tööstust.

THERMOS

Soojusenergia ressursside modelleerimise ja optimeerimise süsteem. THERMOS on ELi programmi Horisont 2020 raames rahastatud teadusprojekt, mis pakub energiasüsteemi täiustatud andmeid ja mudeleid kasutajasõbralikus avatud lähtekoodiga rakenduses, et muuta soojusvõrgu planeerimine kiiremaks, tõhusamaks ja tasuvamaks.

Indigo

INDIGO peamine eesmärk on tõhusama, intelligentsema ja odavama kaugjahutussüsteemi loomine, parandades süsteemi planeerimist, juhtimist ja haldamist. See hõlmab kaugjahutussüsteemi kõiki komponente ja tasemeid.

Maestri

Energia- ja ressursihaldussüsteemid andmete tõhusamaks töötlemiseks. Projekti MAESTRI eesmärk on edendada Euroopa töötleva tööstuse jätkusuutlikkust. Selleks pakutakse paindliku platvormi kujul juhtimissüsteemi ning suunatakse ja lihtsustatakse uuendusliku lähenemisviisi, kogutõhususe raamistiku rakendamist.

sEEnergies

Projekti sEEnergies üldeesmärk on määrata ja rakendada hoonete, transpordi ja tööstuse energiatõhususe potentsiaal ning, ühendades need alt ülespoole suunatud teadmised aja- ja ruumianalüüsiga, töötada välja uuenduslik, terviklik ja teaduspõhine modelleerimisel rajanev lähenemisviis. Kuna energiasektoris toimuvad muudatused võivad mõjutada teisi sektoreid, siis on energiapoliitika mõju igakülgne hindamine ja kvantifitseerimine võimalik ainult siis, kui vaadata energiasüsteeme tervikuna ja võtta arvesse sektoritevahelist sünergiat. Sektoripõhine alt-üles-lähenemine ja võrgu hindamine koos energiasüsteemi modelleerimise ja ruumianalüütikaga on ühendatud uudses modelleerimisel põhinevas lähenemisviisis.

Re-Invest

RE-INVEST

Uuenduslik teaduspõhine ettevõtmine Euroopa 100% taastuvenergial põhineva süsteemi suunas. Projekti RE-INVEST eesmärk on välja töötada jõulised ja kulutõhusad investeerimisstrateegiad, mis hõlbustavad tõhusat üleminekut 100% taastuvenergia süsteemile Euroopas. RE-INVEST koondab 17 partnerit ülikoolidest ja energiasektorist ainulaadse ümberkujundava lähenemisviisi abil – kogu energiasüsteemi vaadeldakse tervikuna, kasutades ära soojuse, elektri ja transpordi sünergiat.

4th Generation District Heating Research Centre

4DH logo

4DH uurimiskeskus (4DH) on ainulaadne koostöö tööstuse, ülikoolide ja avaliku sektori vahel, mis on keskendunud 4. põlvkonna kaugkütte (4GDH) tulevikupotentsiaalile kaugküttetööstuses. 4GDH süsteemid ja tehnoloogiad mängivad suurt rolli tulevastes säästlikes energiasüsteemides, hakkavad tõenäoliselt asendama fossiilkütuseid ning looma töökohti ja majanduskasvu Euroopas. Muude tulemuste hulgas on Euroopa soojusenergia tegevuskava uuringutes välja töötatud kõige kaasaegsemad teadmised energiaplaneerimise kohta, mis on praegu saadaval Euroopa küttesektori analüüsimiseks. Tulemused on näidanud, kuidas soojuse kokkuhoiu, kaugkütte ja soojuspumpade määra samaaegne suurendamine vähendab märkimisväärselt küttesektori ökoloogilist jalajälge.

EnergyPLAN

EnergyPLAN simuleerib riiklike energiasüsteemide tööd igal tunnil, sealhulgas elektri-, kütte-, jahutus-, tööstus- ja transpordisektoris. Selle on välja töötanud Taani Aalborgi ülikooli säästva energia planeerimise uurimisrühm. Mudelit kasutavad paljud teadlased, konsultatsioonifirmad ja poliitikakujundajad kogu maailmas. Mudelil on kasutajasõbralik liides, seda levitatakse vabavarana ja saadaval on mitmesuguseid koolitusi. EnergyPLANi mudelit on kasutatud sadades juhtumianalüüse puudutavates teaduspublikatsioonides ja aruannetes.